Verkkokaupan rahoituksen ehdot

OSTA LASKULLA -RAHOITUKSEN EHDOT

Käytössä 1.1.2017 alkaen

Osta laskulla -rahoitus on kertaluotto. Luotonantajana on OP Yrityspankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP Ryhmään. Luottoa voi käyttää pankin yhteistyökumppanin verkkokaupoissa yhtenä ostosten maksutapana.

1 MÄÄRITELMÄT

1.1 Luottokustannuksilla tarkoitetaan pankin tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta velallisen maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien luottosopimukseen liittyvien vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin.

1.2 Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

1.3 Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti sopimusta tehtäessä tapaa pankin edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun asiointi verkko- tai puhelinpankissa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen.

1.4 Pysyvällä tavalla ilmoittamisella tarkoitetaan tiedon antamista sähköisesti tai kirjallisena ilmoituksena. Pankki lähettää tiedot tämän luottosopimuksen, sen ehtojen ja pankin palveluhinnaston muutoksista sekä muut tähän luottosuhteeseen perustuvat ilmoitukset kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen, joka on ilmoitettu pankille. Asiakas hyväksyy ilmoitusten lähettämisen antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Mikäli velallisella on OP-verkkopalvelusopimus, pankilla on oikeus lähettää myös edellä mainitut ilmoitukset viestinä OP-verkkopalvelussa.

1.5 Pakotteilla tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä.

2 LUOTON MYÖNTÄMINEN Luotto voidaan myöntää hakemuksesta Suomessa asuvalle luottokelpoiselle, säännöllisiä palkka- tai eläketuloja nauttivalle vähintään 20 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka on hoitanut raha-asiansa moitteetta. Näissä ehdoissa hakijasta käytetään termiä ”velallinen". Velallisen tekemät ostokset sekä sopimusehdoissa mainitut maksut ja palkkiot laskutetaan samalla laskulla. Luottopäätös perustuu kokonaisharkintaan, ja pankilla on oikeus hylätä hakemus tai hyväksyä hakijan ehdottamaa pienempi luottoraja. Pankin hyväksymä luottohakemus muodostaa luottosopimuksen hakijan ja pankin välillä.

3 LUOTON NOSTAMISEN EDELLYTYKSET JA LUOTON KÄYTTÖ Luoton nostaminen edellyttää, että velallinen on allekirjoittanut luottosopimuksen, ja muut mahdolliset luoton tai sen osan nostamiselle asetetut ehdot on täytetty ja luottopäätös on edelleen voimassa. Pankilla on oikeus evätä luoton tai sen osan nostaminen, jos luoton ehtojen mukainen erääntymisperuste on olemassa, velallinen on jättänyt tuomioistuimelle hakemuksen velkajärjestelystä tai yrityksen saneerauksesta, velallinen on pakotteiden kohteena tai toimii pakotteiden kohteena olevan yksityis- tai oikeushenkilön puolesta taikka velallinen on saanut maksuhäiriömerkinnän luoton myöntämisen jälkeen. Velallisella on oikeus käyttää luottoa verkkokaupassa tehtyjen ostosten maksamiseksi, kun pankki on hyväksynyt velallisen luottohakemuksen. Allekirjoittamalla luottosopimuksen velallinen valtuuttaa pankin suorittamaan verkkokaupan saatavan ja kirjaamaan vastaavan määrän pankin saatavaksi velalliselta. Velallinen ei voi tehdä luotolta siirtoja pankkitilille eikä nostaa käteistä luotolta. Luottoa ei voi käyttää aikaisempien velkojen maksamiseen. Myyjä tai palvelun suorittaja vastaavat luotolla ostetuissa ja maksetuissa tuotteissa ja palveluissa mahdollisesti esiintyvistä puutteista ja virheellisyyksistä. Pankki ei ole osallinen näihin sopimuksiin eikä vastaa näiden sopimusten ja niihin liittyvien ehtojen noudattamisesta. Velallisen on esitettävä myyjän tai palvelun suorittajan sopimusrikkomuksesta johtuvat vaatimuksensa myyjälle tai palvelun suorittajalle kohtuullisessa ajassa. Mikäli myyjä tai palvelun suorittaja ei täytä omia sopimusvelvoitteitaan sen jälkeen, kun kuluttajavelallinen on reklamoinut tälle sopimusrikkomuksesta, kuluttajavelallinen voi esittää sopimusrikkomukseen perustuvaa rahasuoritusta koskevan vaatimuksensa luotonantajalle, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Vaatimus on esitettävä kohtuullisessa ajassa ilman aiheetonta viivytystä. Kohtuullisena aikana voidaan yleensä pitää kahta kuukautta. Kuluttajavelallisen vaatimus luotonantajalle voi koskea maksusta pidättäytymistä, hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muuta rahasuoritusta. Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan velalliselle enempää kuin on tältä saanut maksuina. Kuluttajavelallinen voi pidättyä maksamasta tavaran tai palvelun hintaa myyjän tai palvelun suorittajan viivästyksen perusteella. Kuluttajavelallinen ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on viivästyksen perusteella oikeus. Velallinen vastaa perusteettomasta maksusta pidättäytymisestä johtuvista viivästysja muista seuraamuksista.

4 KORKO

4.1 Luoton korko Luoton korko muodostuu viitekorosta ja marginaalista tai kiinteästä korosta. Koronlasku alkaa siitä päivästä, jolloin pankki on tilittänyt velallisen ostoksen verkkokaupan yhteistyökumppanille. Kuitenkin, jos velalliselle on myönnetty koroton ajanjakso luoton alussa, luotolle maksetaan korkoa korottoman ajanjakson päättymisestä lukien. Koronmääräytymisjakso on eräpäivien välinen ajanjakso ja sille sovelletaan laskutuskauden alun ensimmäisen päivän viitekorkoa. Luotonantaja veloittaa käytetystä luotosta koron kuukausittain.

4.2 Viitekoron arvon muutoksen vaikutus luoton korkoon OP-prime-korko OP-prime-korko on OP Osuuskunnan ilmoittama viitekorko, jolla OP Ryhmän otto- ja antolainauksen korkokantaa säännellään Suomessa. OP Osuuskunnan johtokunta päättää OPprime-korosta. OP-prime-korosta päätettäessä huomioidaan markkinakorkojen ja korkoodotusten kehitys. Lisätietoja määräytymisperusteista saa pankin internetsivuilta osoitteesta op.fi ja OP Ryhmän jäsenpankkien toimipaikoista. Velan korko muuttuu OP-prime-koron muutosta vastaavasti sinä päivänä, jona koron muutos tulee voimaan. Kiinteä korko Kiinteäkorkoisen velan korko pysyy samana koko laina-ajan tai sovitun ajan.

4.3 Korosta ja maksueristä ilmoittaminen Pankki ilmoittaa velalliselle koron muuttuessa koronmääräytymisjakson koron ja ajantasaiset tiedot maksuerien suuruudesta ja lukumäärästä jälkikäteen pysyvällä tavalla vähintään kerran vuodessa. Velallisella on oikeus saada pyynnöstä sopimussuhteen kuluessa luoton takaisinmaksua koskeva lyhennystaulukko.

4.4 Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai keskeyttäminen Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään, luottoon sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti. Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka viranomaisen päätöstä tai ohjetta, pankki ja velallinen sopivat luottoon sovellettavasta uudesta viitekorosta. Jos pankki ja velallinen eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta ennen koronmääräytymisjakson päättymistä, luottoon sovellettavana viitekoron arvona käytetään edelleen ennen koronmääräytymisjakson päättymistä tähän luottoon sovellettua viitekoron arvoa. Jos velallinen ja pankki eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta kuuden kuukauden kuluessa koronmääräytymisjakson päättymisestä, pankki määrittelee uuden viitekoron kuultuaan pankkeja valvovia viranomaisia.

4.5 Korkopäivät Korko lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365.

4.6 Viivästyskorko Jos luottoa, sen lyhennystä, korkoa tai maksuja ja palkkioita ei makseta siten, että ne ovat viimeistään eräpäivänä velkojapankissa, velallinen on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on velkojapankissa. Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin pankin luotosta perimä korko. Mikäli pankin ennen luoton erääntymistä perimä korko on edellä mainittua korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on pankilla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.

4.7 Todellinen vuosikorko ja luoton kokonaismäärä Todellinen vuosikorko ja maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä, eli kokonaisluottohinta, on laskettu sopimuslomakkeelle luottosopimuksen laatimishetkellä olettaen, että luotto nostetaan kerralla, luoton korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin sopimuksessa sovittuina lyhennyksinä. Laskelmassa on otettu huomioon luoton perustamiseen, nostamiseen ja sopimuksen mukaiseen takaisinmaksuun liittyvät kulut.

5 LUOTON TAKAISINMAKSU

Luotto maksetaan takaisin kuukausittain sovittuina kuukausierinä ja eräpäivinä. Kuukausierä sisältää luoton lyhennyksen, koron ja laskutuspalkkion. Kuukausierän lisäksi velallinen on velvollinen maksamaan muut luottosuhteen hoitamiseen liittyvät maksut ja palkkiot sekä maksun laiminlyönnistä tai muusta sopimusrikkomuksesta aiheutuvat maksut ja palkkiot. Luoton perustamismaksu lisätään käytössä olevaan luoton määrään, ellei toisin sovita. Ensimmäinen kuukausierä erääntyy maksettavaksi noin yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun pankki on tehnyt suorituksen verkkokaupan yhteistyökumppanille, mikäli sopimuslomakkeella ei muuta mainita. Kuukausierät erääntyvät maksettaviksi kuukausittain ensimmäistä eräpäivää vastaavana päivänä. Pankki lähettää laskun kuukausittain noin kolme viikkoa ennen eräpäivää. Kuukausierä tulee suorittaa laskulla olevaa tili- ja viitenumeroa käyttäen. Maksusuunnitelman muutoksesta on sovittava pankin kanssa erikseen. Maksuvapaat kuukaudet Velallisella on oikeus kahteen (2) maksuvapaaseen kuukauteen kalenterivuodessa, jos luottoa on hoidettu sopimusehtojen mukaisesti. Maksuvapaata kuukautta ei myönnetä, mikäli lasku kyseisestä kuukausierästä on jo lähetetty. Maksuvapaat kuukaudet eivät voi olla peräkkäisiä kuukausia. Maksuvapaan kuukauden laskutuspalkkio/käsittelymaksu ja korko veloitetaan osana seuraavaa kuukausierää. Maksuvapaita kuukausia ei ole oikeus käyttää korottoman eikä lyhennysvapaan maksuajan aikana. Lyhennysvapaa maksuaika Velalliselle voidaan tarjota ensimmäisen oston osalta 1–6 ensimmäistä peräkkäistä kuukautta lyhennysvapaiksi. Lyhennysvapaaseen aikaan huomioidaan mukaan myös mahdollisesti velalliselle luoton alkuun tarjottavaan kampanjaan sisältyvät lyhennysvapaat kuukaudet. Tällöin velallinen maksaa kuukausittain vain koron, laskutuspalkkion / käsittelymaksun ja mahdolliset muut erääntyneet kulut ja palkkiot. Mikäli velallisella on maksuviiveitä, hänellä ei ole oikeutta lyhennysvapaisiin kuukausiin. Koroton maksuaika Velalliselle voidaan tarjota korotonta maksuaikaa luoton alussa. Korottomalta maksuajalta velallinen maksaa lyhennykset, laskutuspalkkion/käsittelymaksun ja mahdolliset muut erääntyneet kulut ja palkkiot. Korottoman maksuajan saanut velallinen ei ole oikeutettu käyttämään lyhennysvapaita kuukausia. Varoitus maksun laiminlyönnin seuraamuksista Jos velallinen laiminlyö luottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, pankilla on oikeus luoton ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää luotto heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin ja ilmoittaa luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista velallinen vastaa.

6 MAKSUJEN JA PALKKIOIDEN MUUTTAMINEN Pankki voi korottaa luotosta perittäviä luottosopimuksen mukaisia maksuja tai palkkioita viranomaispäätöksestä tai -määräyksestä taikka lainsäädännön muutoksesta johtuvalla perusteella kustannusmuutosta vastaavasti, jos muutosperuste koskee suoraan kyseistä luottosopimusta. Maksun tai palkkion korotus ei saa olla suurempi kuin luotonantajalle aiheutunut tosiasiallinen lisäys kustannuksissa, joiden johdosta maksua tai palkkiota luottosopimuksen mukaan peritään. On kuitenkin riittävää, että maksun muutos vastaa likimääräisesti tosiasiallisten kustannusten määrän lisäyksiä. Pankin oikeus edellä mainittuun korotukseen lakkaa, kun sen peruste on poistunut. Pankki ilmoittaa velalliselle pysyvällä tavalla luottosopimukseen sisältyvien maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen ja lukumääriin. Muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä velalliselle. Jos velallinen ja pankki sopivat luottosopimukseen tehtävistä muutoksista tai muista palveluista, pankilla on oikeus periä niistä palveluhinnaston mukainen maksu. Kulloinkin voimassa oleva palveluhinnasto on saatavilla pankin toimipaikoissa.

7 MAKSUPÄIVÄN SIIRTYMINEN Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, luoton sekä siitä perittävien korkojen ja luoton hoitoon liittyvien kustannusten maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Pankki perii tällöin maksupäivän siirtymistä edeltäneen koronmääräytymisjakson mukaisen luottokoron siirtyneeseen maksupäivään saakka koko luoton jäljellä olevalle pääomalle. Pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

8 PERUUTTAMISOIKEUS Velallisella on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä pysyvällä tavalla pankille 14 päivän kuluessa siitä, kun velallinen on saanut pysyvällä tavalla kappaleen luottosopimuksesta ehtoineen ja etämyynnissä lisäksi ennakkotiedot. Peruuttamisoikeuden käyttäminen ei vaikuta luottosopimuksella rahoitetun ostoksen mukaisiin velvoitteisiin. Jos velallinen peruuttaa luottosopimuksen, pankki perii luoton koron siltä ajalta, jonka luotto on ollut velallisen käytettävissä. Mikäli luottosopimus on tehty etämyynnissä, luottolaitoksella on oikeus periä laissa mainituissa tilanteissa todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut velallisen käytettävissä. Perittävän koron määrä lasketaan siten, että kerrotaan luoton määrä koron määrällä ja niiden päivien lukumäärällä, jonka luotto on ollut velallisen käytettävissä, ja saatu tulos jaetaan 36.500:lla. Velallisen on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava luottosopimuksen perusteella rahoitettu määrä tai saamansa varat korkoineen uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

9 LUOTON ENNENAIKAINEN TAKAISINMAKSU Velallisella on oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin osittain tai kokonaan. Jos velallinen maksaa luoton kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, jäljellä olevasta pankin saatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Pankki saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut. Velallisen tulee ilmoittaa pankille etukäteen luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Pankki saa periä velalliselta korvauksen luoton tai sen osan ennenaikaisesta maksamisesta silloin, kun luotto on sovittu kiinteäkorkoiseksi ja luottoa on maksettu takaisin ennenaikaisesti viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana yli 10 000 euroa. Korvauksen määrä on enintään yksi (1) prosentti takaisinmaksetun luoton määrästä tai, jos ennenaikaisen takaisinmaksun hetkellä sopimuksen päättymiseen on vähemmän kuin vuosi, puoli (½) prosenttia takaisinmaksetun luoton määrästä. Korvaus erääntyy maksettavaksi luoton maksun yhteydessä.

10 SUORITUSTEN KOHDENTAMINEN Jos velallisella on pankilta useampia luottoja, velallisella on oikeus kohdistaa suorituksensa haluamaansa luottoon. Pankki määrittelee, mitä yksittäisen luoton eriä suorituksella katetaan. Pääsääntöisesti ensin kuitataan viivästyskorot, korot, kulut ja sen jälkeen lyhennetään jäljellä olevaa pääomaa. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää luoton pääomaa eikä se vapauta tulevien kuukausierien suorittamisesta.

11 LUOTON ERITYISET ERÄÄNTYMISPERUSTEET

11.1 Erääntyminen maksuviivästyksen vuoksi Luotto erääntyy kokonaan maksettavaksi pankin kirjallisesta vaatimuksesta, jos velallinen laiminlyö pääoman, koron tai viivästyskoron tai muun maksun maksamisen eräpäivänä, ja jos 1) maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja 2) viivästynyt määrä on vähintään kymmenen prosenttia tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä taikka käsittää koko jäännössaatavan. Luotto erääntyy kuitenkin maksettavaksi pankin kirjallisesta vaatimuksesta, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja on edelleen olennaisessa määrin suorittamatta. Pankilla ei ole oikeutta eräännyttää luottoa, jos viivästyminen johtuu velallisen sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta. Pankilla on kuitenkin oikeus eräännyttää luotto, jos viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen pankille olisi ilmeisen kohtuutonta jatkaa luottosuhdetta.

11.2 Erääntyminen muulla perusteella Luotto erääntyy maksettavaksi pankin kirjallisesta vaatimuksesta, jos 1) velallinen tai joku velallisista on antanut pankille harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin, 2) velallinen tai joku heistä kuolee tai 3) velallinen tai joku heistä on olennaisesti rikkonut luottosopimusta. Velallisen konkurssin alkaminen eräännyttää luoton heti takaisinmaksettavaksi.

11.3 Erääntymisen voimaantulo Erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai, jos velalliselle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty velalliselle. Jos velallinen edellä mainitun ajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa. Jos velallinen asetetaan konkurssiin, luotto erääntyy heti takaisinmaksettavaksi. Jos luotto eräännytetään, jäljellä olevasta saatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Pankki saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

11.4 Luottolaitoksen maksuvalmius ja vakavaraisuus Luotto erääntyy luotonantajan vaatiessa sitä kirjallisesti heti maksettavaksi, jos luotonantajan maksuvalmius tai vakavaraisuus laskee alle laissa säädettyjen rajojen.

12 LUOTTOTIETOJEN KÄYTTÄMINEN JA MAKSULAIMINLYÖNNISTÄ ILMOITTAMINEN LUOTTOTIETOREKISTERIIN Pankki käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan velallisen henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan luottotietorekisterinpitäjän (esim. Suomen Asiakastieto Oy) ylläpitämästä luottotietorekisteristä. Jos velallinen laiminlyö maksun, pankilla on oikeus ilmoittaa luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin, kun maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä eivätkä pankki ja velallinen ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta tai kun tallettaminen on lainsäädännön tai tietosuojaviranomaisen päätöksen nojalla muuten sallittua.

13 ILMOITUKSET Velallisen on ilmoitettava pankille viivytyksettä nimensä, sähköpostiosoitteensa ja osoitteensa muutoksesta. Velallisen on annettava pankille pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat pankille luotonantajana tarpeellisia. Kun pankki lähettää ilmoituksen velallisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen tai antaa sen OP-verkkopalvelussa, velallisen katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen.

14 TIETOJEN TODENTAMINEN Pankilla on oikeus tallentaa velallisen asiointia ja tapahtumia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä sekä nauhoittaa asiakaspuhelut. Toimeksiannon, hakemuksen ja sopimuksen tekoaika sekä muu asiointi todennetaan pankin ylläpitämästä tietojärjestelmästä ja/tai nauhoittamasta puhelinkeskustelusta.

15 OIKEUS MUUTOKSIIN Luottolaitoksella on oikeus muuttaa luottosopimusta ilmoittamalla muutoksista velalliselle pysyvällä tavalla etukäteen silloin, kun muutos ei lisää velallisen velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Velalliselle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kahta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Muutos tulee voimaan ilman velallisen hyväksyntää, kun muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Muussa tilanteessa velallisen katsotaan hyväksyneen pankin ehdottomat sopimusehtojen muutokset, ellei velallinen muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä.

16 VASTUU VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA Pankki ei vastaa velalliselle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

17 YLIVOIMAINEN ESTE Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Pankki ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä pankin velvollisuuksia. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Jos ylivoimainen este koskee pankkia, pankki voi ilmoittaa asiasta valtakunnallisissa päivälehdissä.

18 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Pankilla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa. Pankki ilmoittaa sopimuksen siirrosta velalliselle pysyvällä tavalla.

19 VALVONTAVIRANOMAISET Kuluttajaluottoja valvovat Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi), kuluttajaasiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi).

20 TUOMIOISTUIMEN ULKOPUOLISET OIKEUSSUOJAKEINOT Velallinen voi saattaa luottosopimuksen ehtoja ja luottosopimusta koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

21 OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI Velallinen voi nostaa tästä luottosuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen pankkia vastaan Helsingin käräjäoikeudessa taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä velallisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos velallisella ei ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän luottosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

* Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä (Politically Exposed Person eli PEP) pidetään henkilöä, joka toimii tai on viimeisten 12 kuukauden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä toisessa valtiossa. Em. merkittävänä julkisena tehtävänä pidetään toimimista esim. valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, parlamentin jäsenenä, korkeimman oikeuden, perustuslakituomioistuimen tms. oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta, tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä, keskuspankin johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä tai asiainhoitajana, puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina tai valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä. PEP:inä pidetään myös edellä luetellussa asemassa toimivien tai toimineiden henkilöiden aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon, lapsia ja heidän aviopuolisoaan tai heidän edellä tarkoitettua kumppaniaan, vanhempia, yhtiökumppaneita eli kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa sekä kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi.

OP YRITYSPANKKI OYJ:N OSTA LASKULLA -RAHOITUKSEN PALVELUHINNASTO

Erääntyneen saatavan perinnästä on velallisen korvattava saatavien perinnästä annetun lain mukaiset kohtuulliset kulut, ellei palveluhinnastossa ole näistä toimenpiteistä erikseen mainittu. Mikäli hinnastossa ei ole erikseen mainittu jotakin palvelua, voidaan palkkio veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena käytettyä työaikaa.

Toimihenkilön työn tuntihinta on 100 euroa.

Saldovahvistukset ja korkotodistukset 35,00 €/kpl

Suoritusten yms. selvittelytyö 100,00 €/tunti, vähintään 50,00 €

Lasku- ja tositejäljennökset 15,00 €/kpl Sopimuskopiot 42,00 €/kpl

Vakuuden vaihto 100,00 €/tunti, vähintään 40,00 €

Maksukehotus 5,00 €

Maksuvaatimus 5,00 €

Tilitysuhkaus 15,00 €

Irtisanomisilmoitus 30,00 €

Sopimuksen siirto 190,00 €/sopimus

Maksuohjelman muutos 37,00 €/sopimus

Eräpäivän siirto 35,00 €